Algemene Voorwaarden

1 – Bedrijfsidentiteit

Bedrijfsnaam: Precizor VOF
Bezoekadres: Oslo 30, 2993 LD Barendrecht
KvK-nummer: 64940578
Btw-identificatienummer: NL855912923B01
Officiële website: www.precizor.nl

Bereikbaarheid
Mobiel: 0640364305 | Maandag – Zondag | 9:00 – 21:00
Bezoekadres: Maandag – Zaterdag | 14:30 – 17:30 (op afspraak)
E-mail: klantenservice@precizor.nl

2 – Toepasselijkheid:
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Precizor: Het bedrijf “Precizor VOF” zoals expliciet gedefinieerd in de algemene voorwaarden.
Producten: alles wat door Precizor te koop wordt aangeboden via de officiele website.
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de verkoop en levering door Precizor van producten, die beschikbaar worden gesteld via de officiele website.
Klant: iedere natuurlijke persoon of partij, die betrokken is bij een juridische handeling of handeling als bepaald in artikel 2.2
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

2.2 De Voorwaarden zijn geldend voor alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen van Producten, facturen en alle overeenkomsten tussen Precizor en de Klant.

2.3 De Voorwaarden zijn ook van toepassing op ieder gebruik door de Klant van de officiele website van Precizor.

2.4 Precizor is verantwoordelijk voor het voorzien van de Voorwaarden voor of bij het sluiten van overeenkomst al dan niet in elektronische (digitale) vorm.

2.5 De algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant, die afwijken van de Voorwaarden vermeld op de officiele website, zijn niet van toepassing. Op dergelijke voorwaarden kan geen beroep gedaan worden, tenzij Precizor dat zelf schriftelijk aanvaardt.

2.6 Precizor behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. Er wordt rekening gehouden dat ze niet ten nadele van de klant en niet onrechtvaardig zijn.

3 – Communicatie:
3.1 Precizor behoudt zich het recht om iedere communicatie elektronisch te doen tenzij de wet het expliciet anders voorschrijft.

3.2 De door Precizor opgeslagen copy van de elektronisch plaatsgevonden communicatie tussen Precizor en de klant geldt als een bewijs daarvan, tenzij de klant het tegendeel kan bewijzen.

3.3 Behoudens tegenbewijs door de klant, de elektronisch gestuurde berichten door Precizor worden beschouwd als ontvangen op de dag dat ze verstuurd zijn.

3.4 In het geval dat elektronsiche communicatie faalt vanwege afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen die tot de e-mailbox van de klant betrekking hebben, valt dit onder de verantwoordelijk van de klant.

4 – Het aanbod
4.1 Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden product. Het product wordt zodanig beschreven dat het beoordelen door de klant vergemakkelijkt. Als Precizor gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Precizor niet en geven de klant geen recht op schadevergoeding.

5 – Prijzen
5.1 Alle prijzen die op de website vermeld staan, luiden in Euro’s. De prijs wordt zowel inclusief als exclusief btw op de website weergegeven voor volledige duidelijkheid voor de klant. De bezorgingskosten worden apart vermeld bij het betalingsproces.

5.2 Kennelijke vergissingen gemaakt door Precizor in prijzen of in de beschrijving van de producten kunnen altijd gecorrigeerd worden. Indien er een overeenkomst gesloten wordt met verkeerde bijbehorende productinformatie, wordt dit aan de klant al dan niet op elektronische wijze bekendgemaakt. Hierbij wordt de huidige overeenkomst ontbonden, maar de klant wordt wel verder geholpen met het sluiten van een nieuwe overeenkomst.

6 – De overeenkomst
6.1 De overeenkomst tussen Precizor en de klant komt alleen tot stand wanneer de klant tijdens de bestellingsproces akkoord gaat met de Voorwaarden en een bestellingsbevestiging door Precizor via e-mail ontvangt. Als de bevestiging ontbreekt, mag de overeenkomst ontbonden worden.

6.2 Precizor behoudt zich het recht voor om de geplaatste bestellingen door de klant te weigeren. De reden hiervoor wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt aan de klant. Het bedrag besteed door de klant voor de bestelling wordt binnen 5 werkdagen gerestitueerd.

7 – Herroepingsrecht en Verplichtingen
7.1 De klant heeft het recht om een overeenkomst met Precizor binnen een termijn van 30 werkdagen zonder opgave van reden te beeindigen. De bedenktijd wordt gerekend vanaf de dag dat de klant het product ontvangen heeft. Voor het bewijs van ontvangst door de klant wordt alleen de informatie gestrekt door leveringsbedrijven gebruikt, behalve als Precizor en de betrokken klant over iets anders overeenkomen.

7.2 Het risico en bewijslast om het product te retourneren en de juiste uitoefening van het herroepingsrecht, beide binnen de bedenktijd, ligt bij de klant.

7.3 Binnen de bedenktijd behoort de klant het product met uiterst zorgvuldigheid te behandelen. Het product mag alleen zodanig gebruikt worden dat de kenmerken en de werking van het product vastgesteld wordt.

7.4 Indien de klant in het gebruik van het product verder gaat dan de manier beschreven in 7.3 en waardevermindering veroorzaakt, dan behoudt Precizor zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het bedrag wordt gerestitueerd binnen 5 werkdagen.

8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

  1. De klant neemt contact op met Precizor via e-mail om bekend te maken dat hij /zij besloten heeft om het herroepingsrecht te gebruiken. De klant is niet verplicht om Precizor een reden te geven, maar het wordt wel gewaardeerd om onze service te verbeteren.
  2. Vervolgens stuurt de klant het product met een copie van factuur naar het officieel adres van Precizor. Hierbij mag alleen gebruik gemaakt worden van de verzendingsmethoden die op de officiele website van Precizor vermeld staan.
  3. Onder de juiste uitoefening van herroepingsrecht wordt verstaan dat de klant de proceduren beschreven in 8 binnen de bedenktijd voldaan heeft.

9 – Levering en Uitvoering

9.1 Precior zal met de uiterste mogelijke zorgvuldigheid handelen bij het in ontvangst nemen en bij de verwerking van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2 De bestelling wordt bezorgd bij het adres dat de klant tijdens de bestellingsproces aan Precizor kenbaar maakt.

9.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten is voor de rekening van Precizor tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.4 In het geval dat het product niet op voorraad is, wordt de klant geinformeerd wanneer Precizor wel in staat is om het gevraagde Product te leveren.

9.5 Alle kosten gemaakt door de klant door gebruik te maken van speciale diensten die betrekking hebben tot de tweede poging van levering, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

10 – Klachtenregeling
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Precizor.

10.2 De Klacht kan heel gemakkelijk ingediend worden via het e-mailadres gegeven in de Contact Menu of via telefoon. Bij Precizor ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

10.3 Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Precizor binnen de termijn van 7 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ACCOUNT
Wishlist
Wishlist
Login
Create an account

Een link om een nieuw wachtwoord in te stellen zal naar je e-mailadres worden verzonden.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacybeleid.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

SHOPPING BAG 0